КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
Річний звіт завідувача

Річний звіт

завідувача комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2018/2019 н.р.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

.Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодексу законів «Про цивільний захист»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

-  Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко"

     Протягом 2018/2019 н.р. колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ»  КМР працював над вирішенням таких ключових завдань:

-  вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап (коригуючий));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  №241 КТ» КМР працював над  пріоритетними завданнями у 2018-2019 навчальному році:

1. Модернізація змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

2. Продовжувати роботу щодо формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

3. Продовжувати  поглиблену роботу щодо формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку.

       Заклад дошкільної освіти розрахований на 201 місце, станом на 25.05.2019 р. виховується 242 дитини дошкільного віку.  Порядок   комплектування   груп    Закладу    здійснюється  відповідно  до  Положення    про    дошкільний    навчальний     заклад   затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами) та Порядку     комплектування дошкільних навчальних закладів  (груп) компенсуючого      типу,    затвердженого  наказом Міністерства       освіти     і     науки        України, Міністерства охорони здоров'я  України  27.03.2006     №240/165. Заклад   розраховано  на  9  груп  для  дітей   раннього  та   дошкільного   віку,   2  спеціальні   групи   для   дітей з  порушенням мови та затримкою психічного розвитку  (порушеннями   психічного   розвитку),   які   комплектуються  за  віковими   та   різновіковими   ознаками.

           Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідко про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження; висновоку Криворізької міської психолого-медико-педагогічної консультації (для спеціальних груп).

           Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що  враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30; групи з режимом роботи 10 годин - з 7:00 до 17:00; групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30.  Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розкладу в ЗДО 62 працівники, з них педагогічних – 33. Вжиті завідувачем ЗДО заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у жовтні та квітні було проведено День  відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.                                                                                                                           Планування роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", Програми  розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» і складається річний план роботи нашого закладу. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Гоги Ю.Є. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль". Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ЗДО, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

    Протягом року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до виклористання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

         

          Критичним залишається стан зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється  обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному закладі.

Особливої актуальності набуває в дошкільному закладі правильна організація харчування дітей. Сестра медична старша  Іванченко О.П. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює  рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в дошкільному закладі забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО  відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в дошкільному закладі – 241. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 185 осіб (76,7,6%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 55  дітей (22,8%), третьої групи  - 1 дітей  (0,4%). 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в закладі дошкільної освіти  матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018-2019 н.р.:

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради:

-  Лопати для снігу – 2;

- подовжувачі – 3 шт.;

- халати – 3 шт.;

 • Лампочки – 22 шт.;
 • Вогнегасники – 4 шт.;
 • Лампа бактерицидна – 1 шт.;
 • Дезінфікуючий засіб «Санітаб» – 21  кг;
 • Рідке мило – 15 л;
 • Засіб для миття посуду – 10 л;
 • Двері протипожежні – 1 шт.;
 • Виділено коштів на ремонт фойє – на матеріали – 10740.00 грн. та на виконання  ремонтних робіт підрядною організацією – 9600.00 грн.
 • Повірка лічильника води – 250.00 грн.
 • Обслуговування фільта води;

 

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування  закладу дошкільної освіти.  Було оприбутковано матеріальні цінності на суму 96248,19 грн.  (Акти оприбуткування  №70 від 06.07.2018, №71 від 07.08.2018, №72 від 10.09.2018, №73 від 03.10.2018,  №74 від 08.10.2018, №75 від 05.11.2018, № 76 від 04.12.2018,  №77 від 05.12.2018, №1 від 05.02.2019, №2 від 08.02.2019, №4 від 04.04.2019, №5 від 06.05.2019)

Силами батьків було:

 • Придбано миючі та чистячі засоби;
 • Килим (6 група);
 • Дитячі меблі «Гараж», «Лікарня», «Кухня» - група №1, №9;
 • Тюль – методичний кабінет;
 • Двері пластикові  -  харчоблок;
 • Ліжка дитячі – гр. №9;
 • Шафи для одягу – гр. №2;
 • Господарча шафа – гр.. №2;
 • Столи та стільці – гр. №6;
 • Підставка для квітів – №7, №8.
 • Подступи – гр.. №1;
 • Полка для взуття – №9;
 • Кухонні меблі – гр. №8, №7;
 • Замінено лінолеум – гр. №4;
 • Стенди пластикові – гр. №1;
 • Полосос  -  коридори.
 • Водонагрівач – гр. №11;
 • Відремонтовано електричну мережу ЗДО;
 • Придбано засоби для забезпечення пожежної безпеки;
 • Зроблено капітальний ремонт в допоміжних приміщеннях харчоблоку;
 • Завершено капітальний ремонт в приміщенні харчоблоку;
 • Зроблено капітальний ремонт в хлораторній;
 • Постільна білизна, матраци, подушки – гр. №9;
 • завезено пісок;
 • зроблено косметичні ремонти на групах: №10 (приймальня); кабінеті практичного психолога, методичному кабінеті.
 • придбано методичну літературу;
 • фарбування обладнання території закладу;
 • розпочато ремонт фойє.

      Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 7;  матерів-одиначок – 7;  багатодітних сімей – 13;   малозабезпечених – 2 сім’ї; одна студентська родина; під опікою – 2 дитини; АТО – 2 дитини, переселенці – 6 дітей , інвалід – 1 дитина. 

 

В дошкільному закладі відповідно до професії розроблена інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Педагогічні працівники відповідають за охорону і здоров’я вихованців групи, в якій вони працюють. Порушень інструкцій з охорони життя і здоров’я вихованців не було.    

Приділяють увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяємо матеріальному заохоченню вихователів шляхом виділення премій, відмічаємо найбільш творчих педагогів.

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо навчально-виховні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

 

Річний звіт

завідувача комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2017/2018 н.р.

 

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

          З метою поєднання державного і громадського  контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у   закладі дошкільної освіти звітую:

головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом 2017/2018 н.р. колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР працював над вирішенням таких ключових завдань:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ етап (практичний));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність навчально-виховної роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  економічне виховання; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

-  музичне виховання.

Актуальним завданням залишається забезпечення доступності здобуття якісної освіти для дошкільнят. Тому ми максимально охопили навчанням дітей п’ятирічного віку. В групах налічується 48 дітей.

В  закладі дошкільної освіти працюють кваліфіковані педагогічні кадри: 30 чол. З вищою освітою  - 24, з середньою спеціальною -  6.  Педагогів розставляємо на групи відповідно до кваліфікації категорії, враховуючи психологічну сумісність, педагогічний стаж. Підвищився рівень організації освітнього процесу в дошкільному закладі. Пройшли курси перепідготовки: Кононюк В.Д., Горбуліна В.С., Воронова Н.В., Данілова О.М., Кравченко С.В., Третяк Л.В.

Критичним залишається стан зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт,

відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється  обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному закладі.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради:

-   дитячі іграшки та ігри;

-   фарба – 7 банок;

-   витяжка – 3000 грн.;

-   кахель (для прачки та харчоблоку) – 7000 грн.;

 - перевірка опору та ізоляції заземлення;

- перезарядка та випробування вогнегасників – 31 шт.;

- ремонт покрівлі – 1000м2.

- пожежні рукава – 5шт.;

- пожежні стволи – 5 шт.

-   миючі та чистячи засоби.

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування  закладу дошкільної освіти.  Було оприбутковано матеріальні цінності на суму 88612,19 грн.  (Акти оприбуткування  №52 від 04.07.2017, №55 від 07.09.2017, №57 від 03.11.2017, №59 від 01.12.2017,  №61 від 08.01.2018, №65 від 07.03.2018, №68 від 07.05.2018, №69 від 05.06.2018)

Силами батьків було:

 • завезено пісок;
 • зроблено косметичні ремонти на групах: №6 (туалет); №11 (групова кімната); №2 (приймальня), №5 (група), №10 (група), кабінет логопеда.
 • придбано лінолеумне покриття (гр.№8, №10);
 • дитячі меблі (гр.. №11,9,1);
 • придбано методичну літературу;
 • фарбування обладнання території закладу;
 • повірені монометри та тонометри;

      Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, неповних сімей в дошкільному закладі  - 30;  матерів-одиначок – 17;  багатодітних сімей – 12;   малозабезпечених – 8 сімей; одна студентська родина; під опікою – 1 дитина; інвалід – 1.  

Особливої актуальності набуває в дошкільному закладі правильна організація харчування дітей. Старша медсестра Іванченко О.П. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює  рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в дошкільному закладі забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в дошкільному закладі відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в дошкільному закладі – 242. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 205 осіб (84,6%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 25  дітей (10,4%), третьої групи  - 12 дітей  (5%). 

В дошкільному закладі відповідно до професії розроблена інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Педагогічні працівники відповідають за охорону і здоров’я вихованців групи, в якій вони працюють.

Приділяють увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяємо матеріальному заохоченню вихователів шляхом виділення премій, відмічаємо найбільш творчих педагогів.

Порушень інструкцій з охорони життя і здоров’я вихованців не було.     Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо навчально-виховні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності дошкільного закладу. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.