КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
Річний звіт директора

Річний звіт

директора комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2020/2021 н.р.

 

       Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

          А також, згідно з власним Статутом та річним планом роботи закладу дошкільної освіти.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі нової української школи (I етап);

- модель «4К» у розвитку soft skills навичок як основа формування самоефективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників в освітньому просторі Нової української школи» (I етап);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, колектив педагогів КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР створює умови для різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я і працював за такими пріоритетними завданнями на 2020-2021 навчальний рік:

1. Розпочато роботу щодо впровадження національно-патріотичного виховання – важливої складової соціально-комунікативної компетенції дошкільників.

2. Продовжено  удосконалювати  STREAM-освіту як спеціально-організований процес цілеспрямованого формування розвитку особистості.

3. Систематизовано роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

    Заклад дошкільної освіти розрахований на 201 місце, станом на 31 травня 2021 року виховується 223 дитини дошкільного віку. Порядок комплектування груп закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами) та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 27 березня 2006 року №240/165. Заклад розраховано на 11 груп: з них 9 груп для дітей раннього та дошкільного віку, 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови та затримкою психічного розвитку (порушеннями психічного розвитку), які комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.

    Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження; висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від Комунальної установи «Криворізького інклюзивно-ресурсного центру №1» Криворізької міської ради (для спеціальних груп).

Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30 (загального розвитку); групи з режимом роботи 10 годин - з 7:00 до 17:00 (спеціальні групи); групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30 (чергова група).

Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно до віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в закладі дошкільної освіти  працює 60 працівників, з них педагогічних – 30. Нажаль, ми маємо одну вакансію:    вихователя 0,93 ставки.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 18 грудня 2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17 грудня 2008 року №1/9-811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4-5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. В закладі дошкільної освіти були вжиті заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома; проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Директор  постійно вживала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Діяльність закладу відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Протягом 2020/2021 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

        Директор  приділяє увагу моральному та матеріальному стимулюванню

педагогічних працівників. Сприяє  матеріальному заохоченню педагогів

шляхом виділення премій, відмічає найбільш творчих педагогів.

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією закладу дошкільної освіти були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Особливої актуальності набуває в закладі дошкільної освіти правильна організація харчування дітей, яка здійснюється за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Сестра медична старша Григоренко О.В. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює робоча група НАССР та рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в закладі – 223. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 180 осіб (80,7%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем - 42 дітей (18,8%), третьої групи - 1 дитина  (0,4%). 

        Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, дітей з неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 31;  дітей матерів-одиначок – 5;  дітей з багатодітних сімей – 21; дітей з малозабезпечених сімей – 4; дітей прибулих зі східних та південних областей України – 3 , діти, батьки яких приймають участь у зоні АТО – 2 дитини;  2 дитини ЧАЕС, дитина-інвалід – 1 дитина. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд. Згідно з трудовим стажем робітникам надаються виплати по листам непрацездатності; педагогічним працівникам закладу  надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно з діючим законодавством (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2020/2021 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», Кодекс цивільного захисту України і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

За період 2020/2021 навчального року був зафіксований нещасний випадок невиробничого характеру з працівником закладу – 1 та 2 нещасних випадки, що сталися з вихованцями в побуті. Випадків дитячого травматизму, що сталися з учасниками під час освітнього процесу зафіксовано не було.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на території закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в закладі дошкільної освіти проводилися «Тижні безпеки дитини».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348,  за 2020/2021 навчальний рік  кількість усних звернень склала 53 із них 26, з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти, надання архівних довідок - 23 і 4 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти - є одним із провідних напрямків роботи директора та ради ЗДО. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради у вигляді матеріальних цінностей:

 • контейнер для сміття - 1шт;
 • сміттєві пакети - 10 пачок;
 • телефон (тривожна кнопка) – 1 шт;
 • паперові ручники – 660 шт;
 • портативна акустична система – 4 шт;
 • телевізор - 2 шт;
 • безконтактні термометри – 3 шт;
 • пісочниці дерев’яні – 2 шт;
 • ящики для пожежних кранів – 5 шт;
 • антисептик – 90 л;
 • деззасіб – 15 кг;
 • маски медичні – 250 шт;
 • гумові рукавички -100 шт;
 • кахель (на прачку).

За рахунок відділу освіти Металургійної районної у місті ради проведені роботи:

 • встановлені ящики пожежних кранів;
 • навчання працівників з пожежної безпеки, охорони праці, електробезпеки;
 • один раз в квартал проводиться обслуговування системи доочистки води;
 • один раз на місяць проводяться роботи з дератизації та дезінфекції;
 • вивезення сміття один раз на тиждень;
 • ремонт, наладка, повірка лічильника тепла;
 • калібровка  терморегулятора духової шафи;
 • повірка терезів;

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування закладу дошкільної освіти.

         Придбано матеріальні цінності та поставлено на облік згідно з  Актами:

Акт №3/т від 09.09.2020 на суму 4996,00грн.:

 • будівельні матеріали для ремонту під сходових площадок на виконання припису ДСНС;
 • вішалка для рушників 1 шт. - група №6.

Акт №4/т від 06.11.2020 на суму 4700,00грн.:

 • тумби кухонні 3шт. - група №2;
 • дитячий куточок «Автотрек», подступи 2 шт – група №4.

Акт №5/т від 24.12.2020 на суму 6270,00грн.:

 • бактерицидні лампи 9 шт – групи №1, №4, №5, №9, №10;
 • водонагрівач - група №8.

Акт №6/т від 04.02.2021 на суму12268,59 грн.: 

 • будівельні матеріали для ремонту гладильного цеху пральні;
 • бойлер, чашки 30 шт., покривала 30 шт. - група №3;
 • шафи кухонні навісні 2 шт.- група №2.

Акт №7/т від 09.03.2021 на суму 10000,00 грн.:

 • шафа для документів 2 шт., антресолі 4 шт. - кабінет діловода;
 • столи дитячі 3 шт. – група №3.

Акт №8/т від 08.04.2021 на суму10006,32 грн.:

 • будівельні матеріали використані для ремонту сушильного цеху пральні;

Акт №9/т від 09.06.2021 на суму 8237,00 грн.:  

 • будівельні матеріали для ремонту пральні;
 • матеріали для дотримання санітарного стану території закладу;
 • ліжка дитячі 4 шт. – група №6;
 • шафа для одягу 2 шт.– групи №3, №4.
 • миючі засоби (Акти №5-11) на суму 6801, 28 грн.

Силами батьків були виконані ремонтні роботи, а саме:

 • фарбування підлоги та обладнання харчоблоку;
 • ремонт стін ігрової кімнати групи №1 (шпаклювання, фарбування);
 • утеплення стін роздягальні групи №3;
 • відновлення стінового покриття та підлоги підсходових клітин;
 • розпочато капітальний ремонт пральні (пральний та прасувальний цехи);
 • фарбування обладнання на ігрових майданчиках.

На виконання припису ДСНС виконано:

 • демонтаж підсходових комор  - 2 шт;

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог до програми.

Але залишаються проблеми: це необхідність ремонту пральні, туалетного приміщення груп №№4, 7, 11. Є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт та відбудова прогулянкових павільйонів всіх груп; поступова заміна дитячих меблів у групі №8.

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо освітні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

 


 

Річний звіт

завідувача Комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №241

 комбінованого типу»

Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2019/2020 н.р.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодекс цивільного захисту України»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

- Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою всихічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко".

   А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із закладом дошкільної освіти у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей, труднощів, які виникають у родинному вихованні у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (V етап (підсумковий): аналіз динаміки показників, узагальнення досвіду, визначення подальших перспектив);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи на основі надання дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

- реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, колектив педагогів КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР створює умови для різнобічного розвитку дитини, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного та психічного здоров’я і працював за такими пріоритетними завданнями на 2019-2020 навчальний рік:

1. Розпочато поглиблену роботу щодо впровадження STREAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

2. Продовжено роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

3. Систематизовано роботу спрямовану на формування тісного взаємозв’язку закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизацію виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

   Заклад дошкільної освіти розрахований на 201 місце, станом на 29 травня 2020 року виховується 240 дітей дошкільного віку. Порядок комплектування груп закладу здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами) та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 27 березня 2006 року №240/165. Заклад розраховано на 9 груп для дітей раннього та дошкільного віку, 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови та затримкою психічного розвитку (порушеннями психічного розвитку), які комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.

    Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження; висновку про

комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини від Комунальної установи «Криворізького інклюзивно-ресурсного центру №1» Криворізької міської ради (для спеціальних груп).

Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30 (загального розвитку); групи з режимом роботи 10 годин - з 7:00 до 17:00 (спеціальні групи); групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30 (чергова група).

Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розпису в ЗДО працює 58 працівників, з них педагогічних – 30. Нажаль, ми маємо дві вакансії: керівника музичного 1,0 ставки та  вихователя 0,93 ставки.

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 18 грудня 2000 року «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», Інструктивно-методичного листа МОН України від 04 жовтня 2007 року «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади», «Про здійснення соціально - педагогічного патронату» (від 17 грудня 2008 року №1/9 - 811 ) протягом року здійснювався педагогічний патронат над дітьми 4 - 5 років, які проживають в мікрорайоні дитячого садка, але не відвідують його. В закладі дошкільної освіти були вжитті заходи щодо охоплення навчання дітей 5-ти річного віку. Педагогічні працівники відвідали такі сім’ї вдома; проінформували батьків про можливі форми здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти. Діти п’ятирічного віку мікрорайону 100 % охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Завідувач постійно вживала заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників закладу дошкільної освіти на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Діяльність закладу відбувалася у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, науковості, гнучкості і прогностичності, безперервності їх фахового вдосконалення.

Протягом 2019/2020 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених річних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно - експериментальну роботу педагогів.

               Завідувач приділяє увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяє  матеріальному

             заохоченню педагогів шляхом виділення премій, відмічає найбільш творчих педагогів.

         З метою визначення рівня та вдосконалення освітнього процесу адміністрацією закладу дошкільної освіти були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування освітнього процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

Особливої актуальності набуває в закладі дошкільної освіти правильна організація харчування дітей, яка здійснюється за перспективним двотижневим меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. За результатами аналізу виконання норм харчування відповідає достатньому рівню. Сестра медична старша Булавка О.П. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює робоча група ХАССР та рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в закладі дошкільної освіти забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в закладі – 240. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 185 осіб (77,1%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем - 54 дітей (22,5%), третьої групи - 1 дитина  (0,4%). 

        Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, дітей з неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 18;  дітей матерів-одиначок – 5;  дітей з багатодітних сімей – 17; дітей з малозабезпечених сімей – 2; під опікою – 2 дитини; дітей прибулих зі східних та південних областей України – 3 , дитина-інвалід – 1 дитина. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.

         Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності педагогічним працівникам закладу; надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Протягом 2019/2020 навчального року робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», Кодекс цивільного захисту України і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя.

За період 2019/2020 навчального року був зафіксований нещасний випадок невиробничого характеру з працівником закладу – 1 та 6 нещасних випадків, що сталися з вихованцями в побуті. Випадків дитячого травматизму, що сталися з учасниками освітнього процесу зафіксовано не було.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на території закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед  батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій, та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводилися «Тижні безпеки дитини».

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, Указу Президента України №700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348,  за 2019/2020 навчальний рік  кількість усних звернень склала 74 із них 53, з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти, надання архівних довідок - 16 і 5 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти - є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ЗДО. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в закладі дошкільної освіти.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради у вигляді матеріальних цінностей:

 • вуличні прожектори – 3 шт.;
 • санітарний одяг (халати) -4 шт.;
 • електрогазонокосилка – 1 шт.;
 • пожежні рукава – 5 шт.;
 • енергозберігаючі лампи – 11 шт.;
 • принтер «Еpson» - 1 шт.;
 • праска «Сатурн» – 2 шт.;
 • офісний папір – 16 шт.;
 • холодильник «Сandi» - 1 шт.;
 • електром’ясорубка  «Good food» - 1 шт.;
 • спортінвентар - 4 комплекти;
 • пилосос «Нӧrmar» - 1 шт.;
 • подовжувач - 1 шт.;
 • граблі – 2 шт.;
 • лопата – 2 шт.;
 • сапка – 2 шт.;
 • ігровий набір «Лікарня» - 5 шт.;
 • ігровий набір «Перукарня» - 5 шт.;
 • іграшка машинка – 6 шт.;
 • фарба біла - 14 кг;
 • постільна білизна – 85 комплектів;
 • миючі засоби;
 • дезінфікуючі засоби;
 • гумові рукавички – 550 пар;
 • маски медичні – 1140 шт.;
 • паперові рушники -  517 шт.;
 • безконтактні термометри – 2 шт.;
 • антисептик для рук - 22 шт.;
 • багаторазові маски -26 шт.;
 • пакети для сміття - 44 шт.;
 • коврики 60х60 -15 шт.;
 • відра для сміття - 2 шт.;
 • шифер -56 шт.;
 • шиферні цвяхи - 12 шт.;
 • оприскувач - 1 шт..

За рахунок відділу освіти Металургійної районної у місті ради проведені роботи:

 • ремонт ігрової кімнати групи №2 (заміна шпалер, стелі, лінолеуму, світильників);
 • заміна козирків вентиляційних каналів на покрівлі;
 • технічний огляд та перезарядка вогнегасників;
 • технічний огляд пожежних кранів;
 • виміри опору та ізоляції;
 • проведено гідравлічні випробування системи теплопостачання;
 • сплачено проведення бактеріологічного дослідження працівників.

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування закладу дошкільної освіти.

         Було оприбутковано та поставлено на облік матеріальні цінності на суму 59443,80 грн.  (Акти оприбуткування №6 від 04.07.2019; №7 від 09.08.2019; №8 від 05.12.2019; №1/т від 07.02.2020; №2/т від 06.03.2020)

           Силами батьків були виконані ремонтні роботи та придбанні матеріальні цінності, а саме:

 • ремонт коридору центрального холу;
 • ремонт приміщення біля спортивної зали (стіни, стеля, лінолеум);
 • фарбування підлоги та обладнання харчоблоку;
 • ремонт бокових сходових клітин лівого та правого крила (шпаклювання, фарбування стін та підлоги);
 • ремонт роздягальні 1 ясельної групи (стеля, стіни, заміна лінолеуму та дверей);
 • ремонт ігрової кімнати групи №6 (заміна шпалер, кахлю);
 • ремонт роздягальні групи №10 (заміна шпалер, дверей, куточків та шаф для одягу);
 • заміна лінолеуму в ігровій кімнаті групи №9;
 • ремонт туалетної кімната групи №3 (облаштування стін та підлоги кахлем);

На виконання припису ДСНС встановлено:

 • світлові покажчики «Вихід» - 16шт.;
 • дверні доводчики  - 5шт..

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми. Під час карантину проводилося навчання-онлайн.

Але залишаються проблеми: це необхідність ремонту пральні, туалетного приміщення груп №№4, 10, 11. Є труднощі, які необхідно вирішувати це: ремонт та відбудова прогулянкових павільйонів всіх груп; поступова заміна дитячих меблів у групі: №8.

 

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо освітні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

Річний звіт

завідувача комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2018/2019 н.р.

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача

.Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України;

- Кодексу законів «Про цивільний захист»;

- Кодексу законів України «Про працю»;

- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Закону України «Про охорону дитинства»;

- Закону України «Про охорону праці»;

-  Закону України «Про дорожній рух»;

- Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;

- Національною доктриною розвитку освіти в Україні;

- Базовим компонентом дошкільної освіти;

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

- Програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років "Віконечко"

     Протягом 2018/2019 н.р. колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ»  КМР працював над вирішенням таких ключових завдань:

-  вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап (коригуючий));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  №241 КТ» КМР працював над  пріоритетними завданнями у 2018-2019 навчальному році:

1. Модернізація змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

2. Продовжувати роботу щодо формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

3. Продовжувати  поглиблену роботу щодо формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку.

       Заклад дошкільної освіти розрахований на 201 місце, станом на 25.05.2019 р. виховується 242 дитини дошкільного віку.  Порядок   комплектування   груп    Закладу    здійснюється  відповідно  до  Положення    про    дошкільний    навчальний     заклад   затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами) та Порядку     комплектування дошкільних навчальних закладів  (груп) компенсуючого      типу,    затвердженого  наказом Міністерства       освіти     і     науки        України, Міністерства охорони здоров'я  України  27.03.2006     №240/165. Заклад   розраховано  на  9  груп  для  дітей   раннього  та   дошкільного   віку,   2  спеціальні   групи   для   дітей з  порушенням мови та затримкою психічного розвитку  (порушеннями   психічного   розвитку),   які   комплектуються  за  віковими   та   різновіковими   ознаками.

           Зараховування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється на підставі реєстрації батьків в електронній черзі; заяви батьків або осіб, які їх замінюють; медичної довідко про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що  дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження; висновоку Криворізької міської психолого-медико-педагогічної консультації (для спеціальних груп).

           Щоденний графік роботи Закладу: з 6:30 до 18:30, що  враховує потреби батьків: групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7:00 до 17:30; групи з режимом роботи 10 годин - з 7:00 до 17:00; групи з режимом роботи 12 годин – з 6:30 до 18:30.  Заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Навчальний рік у ЗДО починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекція психофізичного розвитку особливих дітей.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Відповідно до штатного розкладу в ЗДО 62 працівники, з них педагогічних – 33. Вжиті завідувачем ЗДО заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у жовтні та квітні було проведено День  відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових кімнат.                                                                                                                           Планування роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України. На основі міністерських рекомендацій та відповідно до програмових вимог програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля", Програми  розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» і складається річний план роботи нашого закладу. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя – методиста Гоги Ю.Є. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, "Джміль". Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ЗДО, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

    Протягом року проходить впровадження в практику роботи інноваційного підходу на основі сучасних вимог до виклористання засобів фізичного виховання дошкільників, наступності в роботі практичного психолога, вузьких спеціалістів та вихователів сприяло досягненню високого рівня рухової активності дітей на заняттях з фізкультури та правильного розподілу психофізичного навантаження під час проведення рухливих і спортивних ігор в повсякденному житті.

         

          Критичним залишається стан зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт, відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється  обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному закладі.

Особливої актуальності набуває в дошкільному закладі правильна організація харчування дітей. Сестра медична старша  Іванченко О.П. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює  рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в дошкільному закладі забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в ЗДО  відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в дошкільному закладі – 241. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 185 осіб (76,7,6%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 55  дітей (22,8%), третьої групи  - 1 дітей  (0,4%). 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в закладі дошкільної освіти  матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2018-2019 н.р.:

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради:

-  Лопати для снігу – 2;

- подовжувачі – 3 шт.;

- халати – 3 шт.;

 • Лампочки – 22 шт.;
 • Вогнегасники – 4 шт.;
 • Лампа бактерицидна – 1 шт.;
 • Дезінфікуючий засіб «Санітаб» – 21  кг;
 • Рідке мило – 15 л;
 • Засіб для миття посуду – 10 л;
 • Двері протипожежні – 1 шт.;
 • Виділено коштів на ремонт фойє – на матеріали – 10740.00 грн. та на виконання  ремонтних робіт підрядною організацією – 9600.00 грн.
 • Повірка лічильника води – 250.00 грн.
 • Обслуговування фільта води;

 

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування  закладу дошкільної освіти.  Було оприбутковано матеріальні цінності на суму 96248,19 грн.  (Акти оприбуткування  №70 від 06.07.2018, №71 від 07.08.2018, №72 від 10.09.2018, №73 від 03.10.2018,  №74 від 08.10.2018, №75 від 05.11.2018, № 76 від 04.12.2018,  №77 від 05.12.2018, №1 від 05.02.2019, №2 від 08.02.2019, №4 від 04.04.2019, №5 від 06.05.2019)

Силами батьків було:

 • Придбано миючі та чистячі засоби;
 • Килим (6 група);
 • Дитячі меблі «Гараж», «Лікарня», «Кухня» - група №1, №9;
 • Тюль – методичний кабінет;
 • Двері пластикові  -  харчоблок;
 • Ліжка дитячі – гр. №9;
 • Шафи для одягу – гр. №2;
 • Господарча шафа – гр.. №2;
 • Столи та стільці – гр. №6;
 • Підставка для квітів – №7, №8.
 • Подступи – гр.. №1;
 • Полка для взуття – №9;
 • Кухонні меблі – гр. №8, №7;
 • Замінено лінолеум – гр. №4;
 • Стенди пластикові – гр. №1;
 • Полосос  -  коридори.
 • Водонагрівач – гр. №11;
 • Відремонтовано електричну мережу ЗДО;
 • Придбано засоби для забезпечення пожежної безпеки;
 • Зроблено капітальний ремонт в допоміжних приміщеннях харчоблоку;
 • Завершено капітальний ремонт в приміщенні харчоблоку;
 • Зроблено капітальний ремонт в хлораторній;
 • Постільна білизна, матраци, подушки – гр. №9;
 • завезено пісок;
 • зроблено косметичні ремонти на групах: №10 (приймальня); кабінеті практичного психолога, методичному кабінеті.
 • придбано методичну літературу;
 • фарбування обладнання території закладу;
 • розпочато ремонт фойє.

      Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, неповних сімей в закладі дошкільної освіти  - 7;  матерів-одиначок – 7;  багатодітних сімей – 13;   малозабезпечених – 2 сім’ї; одна студентська родина; під опікою – 2 дитини; АТО – 2 дитини, переселенці – 6 дітей , інвалід – 1 дитина. 

 

В дошкільному закладі відповідно до професії розроблена інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Педагогічні працівники відповідають за охорону і здоров’я вихованців групи, в якій вони працюють. Порушень інструкцій з охорони життя і здоров’я вихованців не було.    

Приділяють увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяємо матеріальному заохоченню вихователів шляхом виділення премій, відмічаємо найбільш творчих педагогів.

Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо навчально-виховні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності закладу дошкільної освіти. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.

 

 

Річний звіт

завідувача комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради

 Лещенко Ірини Олександрівни

про свою діяльність перед

педагогічним колективом

та громадськістю за 2017/2018 н.р.

 

 

   Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,  загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

          З метою поєднання державного і громадського  контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у   закладі дошкільної освіти звітую:

головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Протягом 2017/2018 н.р. колектив КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР працював над вирішенням таких ключових завдань:

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІІІ етап (практичний));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність навчально-виховної роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  економічне виховання; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

-  музичне виховання.

Актуальним завданням залишається забезпечення доступності здобуття якісної освіти для дошкільнят. Тому ми максимально охопили навчанням дітей п’ятирічного віку. В групах налічується 48 дітей.

В  закладі дошкільної освіти працюють кваліфіковані педагогічні кадри: 30 чол. З вищою освітою  - 24, з середньою спеціальною -  6.  Педагогів розставляємо на групи відповідно до кваліфікації категорії, враховуючи психологічну сумісність, педагогічний стаж. Підвищився рівень організації освітнього процесу в дошкільному закладі. Пройшли курси перепідготовки: Кононюк В.Д., Горбуліна В.С., Воронова Н.В., Данілова О.М., Кравченко С.В., Третяк Л.В.

Критичним залишається стан зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Потребують державної підтримки стан фінансування дошкільної освіти: періодичні педагогічні видання, посібники, меблі, м’який інвентар, виконання ремонтних та обслуговуючих робіт,

відсутність ТЗН. Не в достатній кількості оновлюється  обов’язкове обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному закладі.

Надана допомога від відділу освіти виконкому Металургійної районної у місті ради:

-   дитячі іграшки та ігри;

-   фарба – 7 банок;

-   витяжка – 3000 грн.;

-   кахель (для прачки та харчоблоку) – 7000 грн.;

 - перевірка опору та ізоляції заземлення;

- перезарядка та випробування вогнегасників – 31 шт.;

- ремонт покрівлі – 1000м2.

- пожежні рукава – 5шт.;

- пожежні стволи – 5 шт.

-   миючі та чистячи засоби.

Педагоги та адміністрація закладу використовували додаткові джерела фінансування  закладу дошкільної освіти.  Було оприбутковано матеріальні цінності на суму 88612,19 грн.  (Акти оприбуткування  №52 від 04.07.2017, №55 від 07.09.2017, №57 від 03.11.2017, №59 від 01.12.2017,  №61 від 08.01.2018, №65 від 07.03.2018, №68 від 07.05.2018, №69 від 05.06.2018)

Силами батьків було:

 • завезено пісок;
 • зроблено косметичні ремонти на групах: №6 (туалет); №11 (групова кімната); №2 (приймальня), №5 (група), №10 (група), кабінет логопеда.
 • придбано лінолеумне покриття (гр.№8, №10);
 • дитячі меблі (гр.. №11,9,1);
 • придбано методичну літературу;
 • фарбування обладнання території закладу;
 • повірені монометри та тонометри;

      Детально підходимо до вивчення соціального стану сімей. Так, неповних сімей в дошкільному закладі  - 30;  матерів-одиначок – 17;  багатодітних сімей – 12;   малозабезпечених – 8 сімей; одна студентська родина; під опікою – 1 дитина; інвалід – 1.  

Особливої актуальності набуває в дошкільному закладі правильна організація харчування дітей. Старша медсестра Іванченко О.П. забезпечує систематичний контроль за роботою харчоблоку, дотриманням режиму харчування. З метою забезпечення раціонального харчування в закладі постійно працює  рада по харчуванню, яка періодично здійснює контроль за роботою харчоблоку.

Протягом всього періоду перебування дітей в дошкільному закладі забезпечується охорона їх здоров’я: планові медичні огляди, диспансеризація, профілактичні щеплення, визначення рівня фізичного розвитку на основі антропометричних даних.

Основна кількість дітей в дошкільному закладі відносить до І та ІІ груп здоров’я. Всього дітей в дошкільному закладі – 242. З них І групи здоров’я основна кількість дітей, тобто 205 осіб (84,6%), до ІІ групи здоров’я відносять також здорові діти, що мають незначні відхилення з боку окремих органів і систем – 25  дітей (10,4%), третьої групи  - 12 дітей  (5%). 

В дошкільному закладі відповідно до професії розроблена інструкція з охорони праці, безпеки життєдіяльності. Педагогічні працівники відповідають за охорону і здоров’я вихованців групи, в якій вони працюють.

Приділяють увагу моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників. Сприяємо матеріальному заохоченню вихователів шляхом виділення премій, відмічаємо найбільш творчих педагогів.

Порушень інструкцій з охорони життя і здоров’я вихованців не було.     Спільно з педагогами та батьківською громадськістю вирішуємо навчально-виховні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають в процесі діяльності дошкільного закладу. Зауважень з боку громадськості  не надходило. На пропозиції реагуємо оперативно, дотримуємось принципів взаємоповаги та позитивної мотивації.